Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin Rady Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą:

1) po jednym przedstawicielu rad odziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,

2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

6. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym szkoły w zakresie zadań i celów realizowanych przez szkołę.

7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rrady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8. Rada Rodziców w szczególności:

1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z zastrzeżeniem pkt. 2):

a) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, realizowane przez nauczycieli,

2) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,

5) zapoznaje się  i opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

6) wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych,

7) zarządza środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę Rodziców,

8) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,

9) zapoznaje się z uzasadnieniem wyboru programów nauczania i podręczników dokonanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa odębny regulamin.

10. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem poprzez:

a) zebrania prezydium Rady Rodziców,

b) zebrania ogólne Rady Rodziców.