Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

 

 • Stypendium socjalne
 • Zasiłek szkolny
 • Wyprawka szkolna
 • Obiady
 • Paczki świąteczne

Stypendium socjalne

Uczniowie grudziądzkich szkół mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych przyznawanych na kolejny rok szkolny. Wnioski przyjmowane są do 15 września br. Stypendium otrzymają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej               z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności, gdy występuje w niej bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód  na osobę w gospodarstwie domowym  uprawniający do ubiegania się o pomoc materialną nie może przekraczać kwoty 514 zł netto. Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Środki finansowe pochodzą                z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu na nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania i na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym,               w szczególności zakup podręczników.

W celu otrzymania stypendium socjalnego należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego niezbędne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku oraz dokument potwierdzający zameldowanie dziecka na terenie miasta Grudziądza i złożyć go do Komisji stypendialnej.

Rodzaj dochodu

 1. Wynagrodzenie za pracę
 2. Świadczenia rodzinne
 3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne
 4. Stałe zasiłki z pomocy społecznej (nie dotyczy jednorazowych i celowych zapomóg)
 5. Dodatek mieszkaniowy
 6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne
 7. Zasiłek dla bezrobotnych
 8. Dochody z gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe)
 9. Dochody z działalności gospodarczej, środków publicznych

10.  Inne dochody (nie dotyczy dodatków celowych)

Stypendium jest przyznawane od września do grudnia i od stycznia do czerwca.

Zasady dokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne

Dostarczenie imiennych rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia.

Konieczność dostarczenia imiennych rachunków/faktur VAT, a nie paragonów, potwierdzenia od wychowawcy, bądź innego nauczyciela organizującego daną imprezę.

Za środki finansowe przyznane w ramach stypendium szkolnego wnioskodawca może dokonywać opłat za:

- zajęcia dodatkowe (np.: kursy językowe, zajęcia sportowe, artystyczne itp.),

- zakup podręczników  i przyborów szkolnych, encyklopedii, słowników itp.,

- zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego - w uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń rzeczywiście udziela się na zajęciach fizycznych, bądź też uczęszcza do klasy sportowej, może być to kilka sztuk,

- abonament internetowy,

- zakup sprzętu komputerowego,

- zakup biurka, krzesła biurowego, lampki biurowej,

- bilety miesięczne,

- ubezpieczenie szkolne,

- udział w wycieczkach szkolnych, zabawach, zajęciach, wyjściach do kina, teatru, muzeum  itp.,

- zakup innych uzasadnionych programem nauczania, zdolnościami, zainteresowaniami ucznia rzeczy.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Grudziądza i jest przyznawany jednorazowo. O zasiłek mogą ubiegać się rodzice uczniów, jeśli w danej rodzinie nastąpiło zdarzenie losowe np. utrata pracy przez jednego z rodziców, choroba ucznia                   lub innego członka rodziny, śmierć, pożar, powódź  itp.

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć odpowiedni wniosek do Komisji stypendialnej nie później niż dwa miesiące                      od zaistnienia zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub ich ksero potwierdzające dane zdarzenie.

Otrzymane pieniądze należy rozliczyć w taki sam sposób jak stypendium socjalne.

 

Wyprawka szkolna

Rodzice uczniów z grudziądzkich szkół mogą uzyskać dofinansowanie na zakup podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane

uczniom rozpoczynającym  naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w innych klasach mających nową podstawę programową

- spełniających kryterium dochodowe, które nie przekracza 456 PLN netto miesięcznie na osobę w rodzinie,

- nie spełniających w/w kryterium dochodowego w  przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

- wnioski na zakup podręczników należy składać. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  przez rodziców ucznia lub prawnych opiekunów i rodziców zastępczych

- do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów i o ilości osób zameldowanych w jednym lokalu mieszkalnym.

Obiady

W celu uzyskania bezpłatnych obiadów dla ucznia na dany rok szkolny należy zgłosić się do MOPR-u i tam dopełnić odpowiednich formalności.

Jeśli w rodzinie występuje trudna sytuacja rodzic może zgłosić się do pedagoga w celu otrzymania obiadów finansowanych przez parafię rzymskokatolicką im. M Kolbe.

Rodzice uczniów klas sportowych mogą również starać się o bezpłatne obiady lub ich dofinansowanie, w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek na rok kalendarzowy w sekretariacie szkoły.

 

 

Paczki świąteczne

W celu otrzymania paczki świątecznej z parafii rzymskokatolickiej im. M.Kolbe należy zgłosić się do nauczyciele religii                             lub wychowawcy klasy.