Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Co to jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  uczniowi  polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z :

  1. niepełnosprawności,
  2. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  3. ze szczególnych uzdolnień,
  4. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  5. z zaburzeń komunikacji językowej,
  6. z choroby przewlekłej,
  7. z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
  8. z niepowodzeń edukacyjnych,
  9. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
  10. trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Kto organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole?

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

Dyrektor  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne lub po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby ucznia i konieczności udzielenia mu pomocy.

 

 

Kto udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz specjaliści  : pedagog, psycholog, logopeda.  Nauczyciele  oraz specjaliści prowadzący zajęcia  z uczniem tworzą zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej temu uczniowi – zatem działają w sposób zorganizowany, a ich decyzje i czynności powinny być spójne, planowe, wzajemnie uzgodnione i uzupełniające się .

Z dniem 8 maja 2013 weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 roku które wprowadza zmiany, upraszcza procedurę udzielania pomocy oraz nakłada na wychowawców dodatkowe zadania.

Rozporządzenie wymienia 11 przypadków uczniów, którym należy zagwarantować pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Oprócz wspierania ucznia szkoły mają obowiązek udzielania pomocy rodzicom oraz nauczycielom. Przy czym korzystanie z pomocy co do zasady jest bezpłatne i dobrowolne. Rodzic może więc nie wyrazić zgody, by jego dziecko uczęszczało na dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę.

Dyrektor organizuje pomoc, udzielają jej zaś nauczyciele i specjaliści. Wszyscy udzielający pomocy mogą zgodnie z prawem współpracować 
z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny ,dzieci i młodzieży.

O pomoc może prosić sam uczeń, rodzice, dyrektor, nauczyciel, wychowawca, specjalista, pielęgniarka środowiskowa, higienistka szkolna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny oraz kurator sądowy.

Formy pomocy nie uległy większym zmianom . Wprowadzono dodatkową formę pomocy, bieżącą pracę z uczniem.

Istotnym novum jest  obowiązek przeprowadzenia diagnozy uczniów uzdolnionych , oraz tych mających trudności.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się dla nich indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, zaś pozostałym uczniom opracowuje się program zajęć zgodnie z ustalonymi formami pomocy.

W naszej szkole są to:

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia logopedyczne.

- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia z psychologiem

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną informuje się rodziców ucznia .

Zadaniem terapeuty pedagoga jest:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.