Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu
z Organem prowadzącym.
3. Posiłki wydawane są w godz. od 11:20 do 13:00 według „Harmonogramu wydawania posiłków”
11.20 - 11.40 wyłącznie klasy 1 - 4 SP
12.25 - 12.45 wyłącznie klasy 5 - 8 SP oraz LO
W czasie trwania lekcji stołówka jest zamknięta z powodu konieczności przeprowadzenia dezynfekcji.
4. Uczeń może skorzystać ze stołówki w innym czasie, jeśli pozostaną wolne miejsca po zajęciu miejsc
przez wszystkich uczniów, dla których jest dana przerwa przeznaczona.
5. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej przed stołówką
oraz na stronie internetowej szkoły.  
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
- uczniowie ZSO im. Bronisława Malinowskiego,
- nauczyciele i pracownicy ZSO im. Bronisława Malinowskiego.
2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”. 
* Uczeń, który zapomni karty obiadowej obsługiwany jest jako ostatni w kolejce oraz
ma obowiązek przedstawić do wglądu legitymację szkolną.
3. Karta obiadowa jest wielokrotnego użytku i pozostaje własnością szkoły.
4. W razie zagubienia lub zniszczenia karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
koordynatora stołówki (opłata za wydanie nowej karty wynosi 10,00 zł)
II. WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 
1. Opłata wnoszona jest z góry od 20 do 25 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem
(wyjątek miesiąc wrzesień i styczeń, gdzie opłaty będą przyjmowane w pierwszym tygodniu miesiąca)
na rachunek bankowy szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego
ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz Nr konta : 65 1020 5040 0000 6902 0085 7391.
W tytule przelewu należy podać obowiązkowo :
Nazwisko i imię dziecka, klasę i szkołę, miesiąc i dni za które dokonywana jest wpłata.
np. Kowalski Jan, 1a, Sp7 lub V LO, wrzesień, bez piątków. 
2. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną na stronie
internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przed stołówką.
3. Opłaty wnoszone po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto bankowe !!!
4. Doładowanie karty obiadowej następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek
bankowy szkoły lub po okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej. 
5. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na rachunek szkoły.
III. NIEWYKORZYSTANE OBIADY 
1. Nieobecność losową ucznia trwającą powyżej trzech dni należy zgłosić
w pierwszym dniu nieobecności do godz. 10:00 osobiście w sekretariacie szkoły lub
pod numerem telefonu 56 463 15 76 u koordynatora stołówki.
Uwaga! Pierwsze trzy dni nieobecności nie podlegają odliczeniu !!! 
2. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wyznaczonym terminie.
3. W przypadku spełnienia warunków z pkt.1 suma uiszczonych opłat za niewykorzystane
posiłki pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu. 4. Rozliczenia opłat za niewykorzystane posiłki dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca za okres żywieniowy
styczeń – czerwiec, do 31 grudnia za okres żywieniowy wrzesień – grudzień
(zwroty nadpłat na rachunek bankowy wpłacającego).
IV. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE 
1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków
w szatni lub przed stołówką.
2. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
3. Podczas pobytu w stołówce nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym
porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.