Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Finansowanie obiadów

Regulamin udzielania zwolnień ucznia z opłat za posiłki

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu

 

 1. Prezydent Miasta Grudziądza upoważnił dyrektora szkoły do udzielania zwolnień od opłat w całości lub części za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej w następujących przypadkach: 

a)        rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń nie korzystają z dopłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ale rodzina znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;

b)       w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Za szczególnie trudną sytuację materialną rodziny uznaje się takie przypadki jak:

a)       rodzina jest wielodzietna;

b)      rodzina jest dysfunkcyjna;

c)       rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci;

d)      nieuregulowany jest status prawny dziecka;

e)       rodzina ponosi dodatkowe koszty związane z nauką dziecka, np. w klasie sportowej.

 1. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się ogólny status materialny rodziny.
 2. Przez szczególnie uzasadnione przypadki losowe należy rozumieć przede wszystkim utratę pracy przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, ciężką lub długotrwałą chorobę, pożar, zalanie, kradzież, śmierć jednego z rodziców (opiekunów prawnych) jak również wzrost koniecznych wydatków w rodzinie w związku z realizowaniem przez dziecko dodatkowych zajęć, np. w klasach sportowych.
 3. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w szkolnej stołówce jest złożenie wniosku przez rodziców (opiekunów prawych) do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Wnioski należy składać na początku roku szkolnego do dnia 10 września lub do 25 dnia każdego innego miesiąca roku szkolnego.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych wniosek, o którym mowa w punktach 5 i 6, może złożyć pedagog szkoły lub wychowawca klasy. W takim przypadku nie wypełnia się części wniosku dotyczącej wysokości dochodu rodziny.
 6. Do rozpatrzenia wniosków dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję w skaldzie:

przewodniczący: zastępca dyrektora szkoły

członkowie: pedagog szkolny lub psycholog oraz wychowawcy klas.

 1. Komisja, o której mowa w punkcie 8, rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia.
 2. Komisja, o której mowa w punkcie 8, określa, na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wysokość zwolnienia ucznia z opłat za posiłki lub brak takiego zwolnienia.
 3. Ustala się następujące wysokości zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej:

a)       50% kosztu posiłku (tzw. wsadu do kotła)

b)      100% kosztu posiłku (tzw. wsadu do kotła)

 1. Zwolnienie z opłat przyznaje się do końca roku budżetowego oraz w II wariancie – do końca roku szkolnego lub na czas określony – w sytuacji spełnienia warunków do uzyskania dofinansowania z MOPR.
 2. Zwolnienie z opłat, których mowa w punkcie 1. i 12., wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyny, która stanowiła podstawę jego przyznania.
 3. Dyrektor szkoły informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji w ciągu trzech dni od rozpatrzenia wniosku przez komisję.
 4. Skutki finansowe udzielonych zwolnień muszą znajdować zabezpieczenie w planie wydatków szkoły.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 r.