Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedury

Procedury organizacji konsultacji dla uczniów

klas I-II LO w związku z występowaniem COVID-19

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID-19 opracowano na podstawie dodatkowych wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020 r. dla dyrektorów i nauczycieli w związku z organizacją konsultacji na terenie szkoły.

I.        Postanowienia ogólne dotyczące organizacji zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.

1.        Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

2.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.

3.        Rodzic wyraża pisemnie zgodę oraz zobowiązanie na pomiar temperatury ciała ucznia termometrem bezdotykowym posiadanym przez szkołę (druk zgody dostępny jest na stronie http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/lo/ w zakładce “Dla rodziców”).

4.        Zgoda, o której powyżej mowa, może zostać napisana przez rodzica/opiekuna odręcznie wg wzoru umieszczonego na stronie szkoły.

5.        Uczeń ma mierzoną temperaturę ciała szkolnym termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przed wejściem do szkoły.

6.        W przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury ciała uczeń nie będzie wpuszczony na teren szkoły.

7.        Po wejściu do budynku szkoły dziecko korzysta z udostępnionego przez szkołę płynu dezynfekującego do rąk.

8.        Uczeń zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych uczniów wynoszący min. 2 m.

9.        Uczeń ma obowiązek posiadania ochrony ust i nosa, którą jest zobowiązany nosić wchodząc do szkoły. Zdjęcie ochrony nastąpi na polecenie nauczyciela w momencie gdy uczeń będzie znajdował się w swojej sali.

10.    Komunikacja uczniów/rodziców/opiekunów z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

11.    W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być szybka, w środkach ochrony indywidualnej.

12.    Po wejściu do budynku szkoły wyłącznie głównym wejściem uczeń korzysta z udostępnionego przez szkołę płynu dezynfekującego do rąk.

13.    Liczebność grupy jest zgodna z wytycznymi Sanepidu.

14.    Uczniowie cały czas pozostają pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły.

15.    Aktywność uczniów będzie ograniczona w zakresie możliwości występowania bliskich kontaktów pomiędzy nimi.

16.    W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów są zgodne z wytycznymi Sanepidu.

17.    Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, niezależnie od warunków pogodowych.

18.    Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

19.    Uczeń nie przynosi do placówki żadnych zbędnych rzeczy.

20.    Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce lub w plecaku/torbie.

21.    Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

II.     Zasady organizacji konsultacji.

1.        Konsultacje dla uczniów klas I-II LO  będą odbywały się wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.

2.        Harmonogram konsultacji przekazuje uczniom nauczyciel, który prowadzi konsultacje lub zajęcia.

3.        W konsultacjach biorą udział wyłącznie uczniowie, którzy uzgodnili termin konsultacji drogą elektroniczną, np. przez e-dziennik z nauczycielem.

4.        Uczeń stawia się na konsultacje w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.

5.        Przy wejściu głównym zostanie zmierzona temperatura, zdezynfekowane dłonie oraz obuwie.

6.        W przypadku podwyższonej temperatury, pomiar zostanie powtórzony. W przypadku ponownego, podwyższonego pomiaru rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru ucznia.

7.        Po wejściu do szkoły głównym wejściem i zmierzeniu temperatury uczeń udaje się bezpośrednio do sali, w której odbywają się konsultacje.

8.        Przybory, książki i materiały do konsultacji uczeń trzyma na ławce szkolnej lub w plecaku.

9.        W czasie przerwy uczniowie pozostają pod opieka nauczyciela, z którym właśnie skończyli zajęcia.

10.    Uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z godzinami ustalonymi w harmonogramie konsultacji.

11.    Dopuszczalna jest możliwość wcześniejszego opuszczenia szkoły przez ucznia na wniosek rodzica poprzez e-mail grudz5lo@poczta.onet.pl lub telefonicznie na numer: 56 4631576 lub 609004318.

12.    W sytuacji nieobecności ucznia, rodzic powinien poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły za pośrednictwem powyższego adresu e-mail lub telefonicznie.

III.  Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

1.        Uczeń, u którego wystąpią objawy chorobowe, zostanie odizolowany od reszty grupy i  przeniesiony do wyznaczonej sali, która będzie odpowiednio wyposażona.

2.        Niezwłocznie zostaje o tym fakcie powiadomiony rodzic/opiekun, który jest zobowiązany do  pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

3.        Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/opiekuna odprowadza dziecko przed szkołę.

4.        O wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostaje poinformowany dyrektor szkoły (lub upoważniona osoba), który powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący.

5.        W przypadku ignorowania wezwania rodzica/opiekuna o odebranie dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe, dyrektor (lub upoważniona osoba) ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

6.        Wskazany przez dyrektora (lub upoważnioną osobę) pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.        Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

8.        W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.

IV.  Przepisy końcowe.

1.        Procedury organizacji konsultacji dla uczniów klas I-II LO obowiązują w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu od 1 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.        Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.