Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

                                              REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1.  Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez  
     pracowników  kuchni  szkolnej.
2.  Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
     z Organem prowadzącym.
3.  Posiłki wydawane są w godz. od 11:20 do 14:00  według „Harmonogramu wydawania posiłków”
4.  Uczeń może skorzystać ze stołówki w innym czasie, jednak  dopiero po zwolnieniu miejsc
     przez  uczniów, dla których jest dana przerwa przeznaczona.
5.  Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej przed stołówką
     oraz na stronie  internetowej szkoły.  
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1.  Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
   - uczniowie ZSO im. Bronisława Malinowskiego,
   - nauczyciele i pracownicy ZSO im. Bronisława Malinowskiego.
2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej „Karty obiadowej”. 
     * Uczeń, który zapomni karty obiadowej obsługiwany jest jako ostatni w kolejce oraz
         ma obowiązek przedstawić do wglądu legitymację szkolną.
3. Karta obiadowa jest wielokrotnego użytku i pozostaje własnością szkoły.
    W razie zagubienia lub zniszczenia karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
    koordynatora stołówki.
II. WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 
1. Opłata wnoszona jest z góry od 20 do 25 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem   
    (wyjątek miesiąc wrzesień i styczeń, gdzie opłaty będą przyjmowane w pierwszym  
    tygodniu  miesiąca)  na rachunek szkoły:
    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego
    ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz     Nr konta :  65 1020 5040 0000 6902 0085 7391.
    W tytule przelewu należy podać obowiązkowo :
    Nazwisko i imię dziecka, klasę i szkołę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
    np. Kowalski Jan, 1a,  Sp7 lub V LO, wrzesień 2020. 
2.  Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną na stronie
     internetowej  szkoły  i  na tablicy ogłoszeń przed stołówką.
3. Opłaty wnoszone po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto bankowe  !!!
4. Doładowanie karty obiadowej następuje po zaksięgowaniu wpłaty  na rachunek   
    bankowy  szkoły lub po okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej. 
5. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na rachunek szkoły.
III. NIEWYKORZYSTANE OBIADY 
1. Nieobecność losową ucznia trwającą powyżej trzech dni należy zgłosić
    w pierwszym dniu nieobecności do godz. 10:00 osobiście w sekretariacie szkoły lub
    pod numerem telefonu 56 463 15 76 u koordynatora stołówki.
     Uwaga! Pierwsze trzy dni nieobecności nie podlegają odliczeniu !!! 
2. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wyznaczonym terminie.
3. W przypadku spełnienia warunków z pkt.1 suma uiszczonych opłat za  niewykorzystane
     posiłki  pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu.
IV. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE 
1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków
    w szatni lub przed stołówką.
2. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
3. Podczas pobytu w stołówce nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym  
    porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce. .