Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zarządzenie Dyrektora ZSO dotyczące kształcenia na odległość

Zasady organizowania kształcenia na odległość w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Bronisława Malinowskiego 

w Grudziądzu

 

Na podstawie Rozporządzenia  MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość, co oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:

a)      mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:

-          dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,

-          stronach CKE https://cke.gov.pl/i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,

-          materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

-          innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

b)      mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela po ustaleniu z dyrektorem szkoły oraz rodzicami uczniów.

 

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

-          materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

-          zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

-          dziennik elektroniczny;

-          komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

-          media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

-          lekcje online;

-          programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

-          zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

-          kontakt telefoniczny z nauczycielem;

-          wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców (w przypadku braku dostępu do Internetu);

-          „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.;

-          dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia (w przypadku braku dostępu do Internetu);

Proszę zwrócić uwagę, iż nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line.

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne może mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców. Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania.

Na tym etapie nauczania winniśmy zwracać większą uwagę na relacje z uczniami, a nie nasze racje oraz, w ocenianiu, na docenianie zamiast wyłącznie egzekwowania.

 

Nauczyciele/wychowawcy:

 

-            w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustalają możliwe formy pracy zdalnej, diagnozują możliwości ucznia i uwzględniają to w pracy z nim;

-            organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy: formach  i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac i zasadach oceniania;

-            oceniają wykonywane przez uczniów prace domowe, prace wykonane w określonych przedziałach czasowych lub inne projekty edukacyjne zgodnie z wcześniej określonymi zasadami;

-            dbają o to aby zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych;

-            pamiętają o tym, że nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci; niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym);

-            logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę;

-            zwracają uwagę na to, że terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótki;. wiadomości  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane  z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów;

-            dbają o to, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi;

-            wpisują na bieżąco tematy w e-dzienniku, co jest dowodem realizacji określonych treści nauczania;

-            nauczyciele świetlicy  wspierają  rozwój dziecka  proponując poprzez komunikatory internetowe różne formy aktywności i rozrywki; przekazują ciekawe propozycje  zabaw , zajęć artystycznych , audiobooków i bajek oraz zamieszczają wytwory dzieci na stronie internetowej szkoły, są dostępni w godzinach swojej pracy;

-            pedagodzy i terapeuci organizują wsparcie dla uczniów i rodziców przy pomocy ogólnie dostępnych komunikatorów oraz  rozmów telefonicznych, są dostępni w godzinach swojej pracy.

 

Ustala się  harmonogram prowadzenia zdalnego nauczania zgodny z dotychczasowym planem lekcji.