Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Świetlica / Regulamin

Regulamin

     

I. Cele i zadania świetlicy

 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Do zadań świetlicy należy:

- Organizowanie opieki uczniom przed lub po lekcjach, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

- Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

- Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

- Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

- Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

- Rozwijanie samodzielności i samorządności;

- Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

- Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.

II. Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach 630 – 1600. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie szkoły przed godziną 630 i po godzinie 1600 ponoszą rodzice.
  i opiekunowie dzieci.
 2. W sprawach nie objętych powyższym regulaminem, wiążącą decyzję podejmuje wychowawca świetlicy oraz dyrektor szkoły. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
 3. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych pod względem wiekowym.
 4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 5. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, numery telefonów oraz informację zawierającą dane osoby odbierającej dziecko)
 6. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela .

 

III. Regulamin uczestnika świetlicy.

Regulamin świetlicy wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają.

 1. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
  1. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.
  2. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
  3. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
  4. Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
  5. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
  6. Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
  7. Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą i swoją własność.
  8. Dbam o czystość osobistą.
  9. Przed posiłkiem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się kulturalnie i bezpiecznie.
  10. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach
   i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
  11. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych
   i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
Autor: Karolina Sulicka