Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedury

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występowanie COVID-19 opracowano na podstawie dodatkowych wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020 r. dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.

I.        Postanowienia ogólne dotyczące organizacji zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.

1.        Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

2.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.

3.        Uczniowie klas I - III przychodzą sami lub są przyprowadzani i odbierani przez zdrowego rodzica/opiekuna.

4.        Rodzic wyraża pisemnie zgodę oraz zobowiązanie na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym posiadanym przez szkołę (druk zgody dostępny jest na stronie http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/sp/w zakładce “Dla rodziców”).

5.        Zgoda, o której powyżej mowa, może zostać napisana przez rodzica/opiekuna odręcznie wg wzoru umieszczonego na stronie szkoły.

6.        Uczeń ma mierzoną temperaturę ciała szkolnym termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przed wejściem do szkoły.

7.        W przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury ciała uczeń nie będzie wpuszczony na teren szkoły.

8.        Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły, przyprowadza i odbiera dziecko tylko w wyznaczonej strefie.

9.        Uczeń i rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m.

10.    Dziecko ma obowiązek posiadania ochrony ust i nosa, którą jest zobowiązany nosić wchodząc do szkoły. Zdjęcie ochrony nastąpi na polecenie nauczyciela w momencie gdy dziecko będzie znajdowało się w swojej sali.

11.    Komunikacja rodziców z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

12.    W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być szybka, w środkach ochrony indywidualnej.

13.    Po wejściu do budynku szkoły dziecko korzysta z udostępnionego przez szkołę płynu dezynfekującego do rąk.

14.    W czasie pracy szkoły drzwi wejściowe pozostają zamknięte.

15.    Liczebność grupy jest zgodna z wytycznymi Sanepidu.

16.    Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, niezależnie od warunków pogodowych.

17.    Z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

 

II.     Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III (obowiązujące od 25.05.2020 r.).

1.        W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych mogą wziąć udział uczniowie z klas I - III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w związku z wykonywaną pracą zawodową.

2.        Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:00 z wyjątkiem dni wolnych.

3.        Dziecko przybywa do szkoły o zadeklarowanej przez rodzica godzinie i wchodzi  głównym wejściem.

4.        Przy wejściu zostanie zmierzona temperatura, zdezynfekowane dłonie oraz obuwie.

5.        W przypadku podwyższonej temperatury, pomiar zostanie powtórzony. W przypadku ponownego, podwyższonego pomiaru rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka.

6.        Pracownik obsługi zaprowadza dziecko do sali w segmencie E.

7.        Grupą opiekują się ci sami nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w wyznaczonej sali.

8.        Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Zabrania się przynoszenia zabawek oraz zbędnych przedmiotów.

9.        Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10.    W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną zdezynfekowane.

11.    W czasie zajęć nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.

12.    Szkolny plac zabaw zostaje wyłączony z użytkowania.

13.    Na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że uczniowie zachowują możliwie maksymalne odległości.

14.    Dzieci będą regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu z boiska szkolnego, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

15.    Rodzic powinien  zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust oraz zapewnić odpowiedni ubiór uwzględniający ewentualne przebywanie  dziecka  na świeżym powietrzu.

16.    Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach zajęć. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

17.    Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach 23 E i  25 E zaadaptowanych na świetlicę szkolną z zachowaniem wytycznych Sanepidu. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

18.    W stołówce szkolnej po uprzednim opłaceniu będą wydawane posiłki dla chętnych uczniów.

19.    Rodzic może zgłosić chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach na kolejny tydzień przesyłając informację do wychowawcy najpóźniej do środy poprzedzającej kolejny tydzień.

20.    Uczniowie opuszczają szkołe zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu w placówce.

21.    Dopuszczalna jest możliwość wcześniejszego opuszczenia szkoły przez dziecko na wniosek rodzica poprzez e-mail grudz5lo@poczta.onet.pl lub telefonicznie na numer: 56 4631576 lub 609004318.

22.             W sytuacji nieobecności dziecka, rodzic powinien poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły za pośrednictwem powyższego adresu e-mail lub telefonicznie.

III.  Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

1.        Uczeń, u którego wystąpią objawy chorobowe, zostanie odizolowany od reszty grupy i  przeniesiony do wyznaczonej sali, która będzie odpowiednio wyposażona.

2.        Niezwłocznie zostaje o tym fakcie powiadomiony rodzic/opiekun, który jest zobowiązany do  pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

3.        Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/opiekuna odprowadza dziecko przed szkołę.

4.        O wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostaje poinformowany dyrektor szkoły (lub upoważniona osoba), który powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący.

5.        W przypadku ignorowania wezwania rodzica/opiekuna o odebranie dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe, dyrektor (lub upoważniona osoba) ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.        Wskazany przez dyrektora (lub upoważnioną osobę) pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.        Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

8.        W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły

 

IV.  Przepisy końcowe.

1.        Procedury organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I - III obowiązują w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu od 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.        Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.