Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zwrot książek do biblioteki szkolnej


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

BARDZO PROSIMY O ZWROT

PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK,

WEDŁUG PODANYCH ZASAD I ZAMIESZCZONEGO

HARMONOGRAMU

UWAGA: ZWROT WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ JEST OBOWIĄZKIEM UCZNIA
I WARUNKIEM KONIECZNYM DO ROZLICZENIA KARTY OBIEGOWEJ
(ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W SZKOLE REGULAMINEM).
ZWROTU KSIĄŻEK MOŻE DOKONAĆ UCZEŃ LUB RODZIC/OPIEKUN PRAWNY.

 

 

ZASADY ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW

I KSIĄŻEK

PRZEZ UCZNIÓW KLAS VIII

19-23 CZERWCA 2020 R.

 

Postanowienia dotyczące organizacji zwrotu podręczników przez uczniów

klas ósmych w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Bronisława Malinowskiego

w Grudziądzu.

 

Zbiórka grup punktualnie

o wyznaczonej godzinie w holu przed dyżurką

piątek 19 czerwca 2020 r.

 

klasa VIII a

 

Zbiórka pierwszej grupy godz. 12.00

pierwsza grupa numery uczniów od 1-10 (zwroty książek od 12.00- do 13.00)

 

Zbiórka drugiej grupy godz. 13.10

druga grupa numery uczniów od 11-20 (zwroty książek od 13.10 - 14.10)

 

Zbiórka trzeciej grupy godz. 14.20

trzecia grupa numery uczniów od 21-25 (zwroty książek od 14.20-14.50)

 

poniedziałek 22 czerwca 2020 r.

 

klasa VIII b

 

Zbiórka pierwszej grupy godz. 9.00

pierwsza grupa numery uczniów od 1- 8 (zwroty książek od 9.00- do 9.45 )

 

Zbiórka drugiej grupy godz. 10.00

druga grupa numery uczniów od 9- 16 - (zwroty książek od 10. 00 - 10.45)

 

Zbiórka trzeciej grupy godz. 11.00

trzecia grupa numery uczniów od 17-25 (zwroty książek od 11.00-12.00)

 

 

wtorek - 23 czerwca 2020 r.

 

klasa VIII c

 

Zbiórka pierwszej grupy godz. 9.00

pierwsza grupa numery uczniów od 1-10 (zwroty książek od 9.00- do 10.00)

 

Zbiórka drugiej grupy godz. 10.15

druga grupa numery uczniów od 11-20 (zwroty książek od 10.15 do 11.15)

 

Zbiórka trzeciej grupy godz. 11.30

trzecia grupa, numery uczniów od 21-25 (zwroty książek od 11.30 do 12.00)

 

 

Zasady organizacji zwrotu wypożyczonych podręczników i książek.

 

1. Zwroty wypożyczonych podręczników i książek będą odbywały się według zasad zwrotu podręczników i książek
przez uczniów klas ósmych oraz harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z nauczycielami biblioteki.

 

2. Harmonogram i zasady zwrotu podręczników i książek przekazują uczniom nauczyciele biblioteki
(wysłane komunikaty do uczniów i opiekunów drogą elektroniczną poprzez e- dziennik),
oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

3. Uczeń ma obowiązek wcześniejszego przygotowania całego zestawu podręczników oraz wypożyczonych książek,
wszystkie foliowe elementy muszą być usunięte, jeśli zachodzi potrzeba klei podręcznik,
usuwa wpisy ołówkiem itp. (według regulaminu korzystania z darmowych podręczników).

 

4. Przy wejściu do szkoły uczeń, musi koniecznie zdezynfekować i oddać wypełniony druk- "Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ( załącznik- 1).

 

5.Każdy uczeń musi posiadać własny długopis.

 

6. Podczas odbioru książek przez nauczycieli biblioteki biorą udział wyłącznie uczniowie poszczególnych klas (według opracowanego harmonogramu).

 

7. W celu zwrotu książek każdy uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny stawia się w bibliotece w wyznaczonym dniu
i o wyznaczonej przez nauczyciela biblioteki godzinie.

 

8.Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny oddaje podręczniki w bibliotece, po zakwalifikowaniu ich przydatności do ponownego użytku w roku szkolnym 2020/2021,
kładzie w miejscu wskazanym przez nauczyciela, (dezynfekowanym po każdym uczniu), podobnie czyni to z książkami wypożyczonymi ze szkolnej biblioteki.

 

9. Uczeń po rozliczeniu się z biblioteką szkolną, opuszcza wypożyczalnię kierując się do wyjścia drzwiami czytelni szkolnej,
(czynność tą w czytelni nadzoruje wyznaczony pracownik szkoły).

 

10. Uczeń, którego podręcznik nie nadaje się do ponownego wykorzystania lub w przypadku zagubienia podręcznika
zobowiązany jest do odkupienia danego podręcznika do momentu wydania dokumentacji szkoły.

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID-19
opracowano na podstawie dodatkowych wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji

z dnia 14 maja 2020 r.

 

1. Do szkoły przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
uczeń nie może uczestniczyć w spotkaniu na terenie szkoły.

 

3. Rodzic wyraża pisemnie zgodę oraz zobowiązanie na pomiar temperatury ciała ucznia termometrem bezdotykowym posiadanym przez szkołę
(druk zgody dostępny jest na stronie http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/sp/ )- załącznik nr 1 znajduje się na końcu dokumentu.

 

4. Zgoda, o której powyżej mowa, może zostać napisana przez rodzica/opiekuna odręcznie wg wzoru umieszczonego na stronie szkoły.

 

5. Uczeń ma mierzoną temperaturę ciała szkolnym termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przed wejściem do szkoły.

 

6. W przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury ciała uczeń nie będzie wpuszczony na teren szkoły.

 

7. Po wejściu do budynku szkoły dziecko korzysta z udostępnionego przez szkołę płynu dezynfekującego do rąk.

 

8. Uczeń zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych uczniów wynoszący min. 2 m.

 

9. Uczeń ma obowiązek posiadania ochrony ust i nosa, (najlepiej maseczka), którą jest zobowiązany nosić na terenie szkoły.

 

10. Komunikacja uczniów/rodziców/opiekunów z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

11. W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być szybka,

w środkach ochrony indywidualnej.

 

12. Liczebność grupy jest zgodna z wytycznymi Sanepidu.

 

13. Uczniowie cały czas pozostają pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły.

 

14. Aktywność uczniów będzie ograniczona w zakresie możliwości występowania bliskich kontaktów pomiędzy nimi.

 

15. Pomieszczenie jest wietrzone co najmniej raz na godzinę, niezależnie od warunków pogodowych.

 

16. Uczeń nie przynosi do placówki żadnych zbędnych rzeczy.

 

17. Uczniowie nie mogą wymieniać się długopisami między sobą.

 

18.Uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z godzinami ustalonymi w harmonogramie.

 

20.W sytuacji nieobecności ucznia, rodzic powinien poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły za pośrednictwem powyższego adresu e-mail lub telefonicznie.

 

 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

 

1. Uczeń, u którego wystąpią objawy chorobowe, zostanie odizolowany od reszty grupy i przeniesiony do wyznaczonej sali, która będzie odpowiednio wyposażona.

 

2. Niezwłocznie zostaje o tym fakcie powiadomiony rodzic/opiekun, który jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem
i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/opiekuna odprowadza dziecko przed szkołę.

 

4. O wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostaje poinformowany dyrektor szkoły (lub upoważniona osoba),
który powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący.

 

5. W przypadku ignorowania wezwania rodzica/opiekuna o odebranie dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe, dyrektor (lub upoważniona osoba)
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

6. Wskazany przez dyrektora (lub upoważnioną osobę) pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 

7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

 

8. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.

 

 

Załącznik 1

 

Druk "Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:

 

Nazwisko i imię ucznia …............................................... Grudziądz, dn. …………

Klasa ….........................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że:

• zapoznałem/łam się z treścią „Procedury organizacji zwrotów wypożyczonych książek i podręczników- klasy VIII w związku z możliwością występowania COVID-19
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu” i zobowiązuję się do przestrzegania jej zapisów.

• Oświadczam, iż członkowie mojej rodziny nie są objęci kwarantanną, ani nie mieli

kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19, czy też oznakami tej choroby oraz nikt

z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia

widocznych oznak choroby,

• zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji

zdrowotnej związanej z wystąpieniem COVID-19 w mojej rodzinie oraz najbliższym

otoczeniu.

• zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka w momencie pozyskania informacji

telefonicznej o podwyższonej temperaturze lub złym samopoczuciu dziecka

Aktualne numery telefonu, pod którymi można się ze mną/z nami skontaktować w sytuacji tego

wymagającej:

tel.:……………………….……… tel.:………………………………

pokrewieństwo:.............................. pokrewieństwo:..............................

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

przy wejściu do szkoły,

w razie zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów zdrowotnych.

Deklaruję pobyt ucznia w szkole w godzinach od …….... do ………… .

Dziecko nie jest uczulone na środki dezynfekujące, które są stosowane w celu zapobiegania

rozprzestrzeniania się COVID-19.

……………………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

.......................................................................................................................................................