Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK

SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012

 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2. Boiska są czynne całodobowo, z następującymi ograniczeniami:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących wGrudziądzu

w okresie roku szkolnego

- poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

b) korzystanie z boisk pod nadzorem animatora sportu zgodnie z miesięcznym harmonogramem jego pracy.

3. Zajęcia sportowe na boisku koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru

użytkowników” prowadzonego przez animatora sportu.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu.

6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia

sportowego – na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. Na pozostałych boiskach obuwie typu halowego.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich

przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.

rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów

chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem

zorganizowanych grup sportowych,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody nauczyciela w-f lub animatora sportu.

l) korzystanie z boisk poza wyznaczonymi godzinami pracy Animatora wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 2a :

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania

z obiektu,

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie

za wyrządzone szkody.

9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje

nauczyciel w-f lub animator sportu.

                                                                                                               Dyrektor ZSO w Grudziądzu