Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU 
- BOISKA „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"


 

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  dotyczy jednej osoby. Animator zatrudniony będzie na  okres od 01.02.2019 do 31.12. 2019 roku. Praca Animatora wykonywana będzie we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele. Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca– 138 godzin.

- 69 godzin – umowa z Dyrektorem ZSO w Grudziądzu

- 69- godzin – umowa z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie. 
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz.857, ze zmianami) potwierdzone dokumentami tj. m.in. instruktor, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej).
 5. Prawo jazdy kat B.

II. Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” .
 2. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
 3. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 4. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 5. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
 6. Współpraca z dyrektorem szkoły w organizacji zajęć sportowych.
 7. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta w zakresie popularyzacji zajęć sportowych..
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 9. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 138 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi  zapisami.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz 2135 z późn. zm.);
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 
 3. Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Referencje – w przypadku  posiadania.
 5. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki .
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu. 

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie szkoły (adres: ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz ) w terminie do 04.01.2019 roku do godz. 10:00 z adnotacją: Nabór na Animatora kompleksu sportowego  „ORLIK 2012” przy ZSO w Grudziądzu.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. 
 5. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

V. Informacje dodatkowe:
Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

                                                              

 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                             Ewa Gawrział

Pliki do pobrania