Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Regulamin naboru

do V Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

na rok szkolny 2020/2021

 

I.      Podstawa prawna:

 

1.  Rekrutacja uczniów do V Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu odbywa się na podstawie statutu szkoły.

 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).

 

3.  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.).

 

6.  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. dotyczący Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

II.   Kryteria przyjęć do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego:

 

1.  Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

2.  Liczba punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

3.  Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty to:

 

a)     język polski

b)     matematyka

c)     wybrany przedmiot

d)     wybrany przedmiot

 

4.  Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

a)     ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

b)     udział w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

c)     osiągnięcia w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym;

d)     osiągnięcia w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym;

e)     działalność wykonywaną w ramach wolontariatu.

 

III.Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego:

 

1.  Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 2/2020 przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, o których mowa niżej.

 

IV.  Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji:

 

2.  Kandydat do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 

1)     100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - procent punktów uzyskanych przez kandydata z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,3; procent punktów uzyskanych przez kandydata z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty oraz języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2,

2)     100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (64 pkt.) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (36 pkt.).

 

V.     Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

1.  Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 72 punkty.

 

Ustala się następujący system przeliczania na punkty:

 

a)     z języka polskiego:

-        ocena celująca 18 punktów

-        ocena bardzo dobra 17 punktów

-        ocena dobra 14 punktów

-        ocena dostateczna 8 punktów

-        ocena dopuszczająca 2 punkty

 

b)     pozostałe zajęcia edukacyjne (za każde wskazane zajęcia edukacyjne max 20 punktów):

-        ocena celująca 18 punktów

-        ocena bardzo dobra 17 punktów

-        ocena dobra 14 punktów

-        ocena dostateczna 8 punktów

-        ocena dopuszczająca 2 punkty

 

2.  Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów. Za osiągnięcia ustala się następującą punktację:

 

a)     za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów,

 

b)     za uzyskanie tytułów finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – od 5 do 10 punktów (system punktowania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.)

 

c)      za osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym zgodnie z listą dyscyplin sportowych wymienionych w załączniku nr 6 do zarządzenia 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – maksymalnie 4 punkty (niezależnie od liczby osiągnięć). Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt.

 

d)     za uzyskanie tytułów finalisty lub laureata w konkursach i turniejach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – od 2 do 10 punktów (system punktowania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.). Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt.

 

e)     w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

f)      za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Ustala się następujący system przeliczania ocen na punkty:

 

z języka polskiego i matematyki:

 

-          ocena celująca 30 punktów

-          ocena bardzo dobra 25 punktów

-          ocena dobra 20 punktów

-          ocena dostateczna 10 punktów

-          ocena dopuszczająca 5 punkty

 

z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty:

 

-          ocena celująca 20 punktów

-          ocena bardzo dobra