Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.

   

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Korczaka 23, email: m.smelkowska@um.grudziadz.pl.

   

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

   

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu:

    

 • rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

 • realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

   

  1. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą:

    

 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące dziennik elektroniczny;

 • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   

  1. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

    

  2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

    

  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

  4. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

    

  5. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).