Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

Zarządzenie Nr 1/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu

z dnia 5 stycznia 2018

w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej ZSO w Grudziądzu

Na podstawie Uchwały Nr XX/1/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Grudziądz, na podst. Art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,….)zarządzam co następuje:

 

&1

Wydawanie posiłków w ZSO w roku 2018 rozpocznie się 8 stycznia.

 

& 2

Obowiązująca cena posiłków w roku 2018, to:

- 2,80 zł dla uczniów ZSO

- 6,10 zł dla nauczycieli ZSO

- 6,10 + 8%VAT dla pracowników niepedagogicznych

- uwzględnia się też zwolnienia całkowite lub częściowe z opłat z posiłki uczniów zwolnionych z tego obowiązku decyzją komisji

- komisja przedstawia listę uczniów zwolnionych koordynatorowi świetlicy oraz intendentowi w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego żywienie

&3

Opłaty za posiłki wnosi się do koordynatora świetlicy za cały miesiąc wg następującego harmonogramu na rok szkolny 2017/18:

- za styczeń : 3,4,5,8,9 stycznia 2018

- za luty: 29,30,31 stycznia oraz 1,2,5 lutego 2018

- za marzec: 26, 27, 28 lutego oraz 1,2,5 marca 2018

- za kwiecień: 26, 27, 28 marca oraz 4 i 5 kwietnia 2018

- za maj: 25, 26, 27 kwietnia oraz 7 i 8 maja 2018

- za czerwiec: 28, 29, 30 maja oraz 4 i 5 czerwca 2018

&4

Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do koordynatora świetlicy najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00.

 

&5

W przypadku określonym w & 4, suma uiszczonych opłat za posiłki niewykorzystane w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w &4 uiszczone opłaty za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu nie podlegają zwrotowi.

&6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.