Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gospodarczego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego

w Grudziądzu, ul. Korczaka 23,

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze – KIEROWNIK GOSPODARCZY 

w wymiarze 1 etat

I.  Wymagania w stosunku do kandydatów:

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)       posiada obywatelstwo polskie,

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)       nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)       wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki techniczne, administracja, ekonomia,

6)       znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,

7)       znajomość Platformy GPP,

8)       biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

9)       mile widziane doświadczenie w pracy na takim lub podobnym stanowisku.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)       umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

2)       dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,

3)       komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       praca na platformie GPP ( Grudziądzki Park Przemysłowy ) – środki trwałe, wydatki, dochody,

2)       dekretacja dokumentów przychodzących,

3)       sporządzanie umów dochodowych,

4)       współpraca z księgowością,

5)       prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,

6)       utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,

7)       prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,

8)       dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,

9)       współpraca z firmami,

10)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

11)   realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,

12)   organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,

13)   zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)

14)   prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,

15)   prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,

16)   przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

17)   udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,

18)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,

19)   udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,

20)   organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,

21)   kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,

22)   sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych,

23)   odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,

24)   dokonywanie kontroli wewnętrznej,

25)   przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

26)   prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,

27)   obsługa techniczna imprez i uroczystości,

28)   nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).


III. Warunki pracy i płacy

1)       zatrudnienie na czas próbny,

2)       wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018  r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.).

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny i CV,

2)       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,

3)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)       oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego ul. Korczaka 23 w Grudziądzu , w godzinach 8.00-14.00 , przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – Nabór na stanowisko-Kierownik gospodarczy), bądź też drogą elektroniczną na adres: grudz5lo@poczta.onet.pl
do dnia 9 lipca 2019 r.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer telefonu : 56 46 315 76.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                              Ewa Gawrział

                                             Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących